Kierunek przeznaczony zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. Tytuł technika uzyskuje się po zdaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych z dwóch kwalifikacji: BUD.12 sprawdzającej wiedzę      i umiejętności z zakresu konstrukcji murowanych i tynków oraz BUD.14 dotyczącej organizacji budowy i sporządzania kosztorysów. Egzaminy te przewidziane są w klasie 3 i 5. Uczniowie w trakcie trwania nauki zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: rodzaje materiałów budowlanych, wykonywanie konstrukcji murowanych oraz tynków różnego rodzaju, związanymi  z konstrukcjami betonowymi, drewnianymi i stalowymi, kosztorysowanie robót budowlanych. Ponadto przyswajają wiedzę z zakresu organizowania budowy oraz jej kontrolowania, a także zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych.  Wiedzę teoretyczną uczniowie wykorzystują i pogłębiają podczas zajęć praktycznych, prowadzonych na pracowni budowlanej. Zajęcia te ujęte są w planie nauczania w klasie 1-3 i odbywają się raz w tygodniu. Pozwalają one w przyjaznej atmosferze doskonalić praktyczne umiejętności murowania, tynkowania  oraz innych czynności budowlanych, a także współpracy w grupie. Uzupełnieniem cotygodniowych zajęć na pracowni budowlanej jest odbycie przez uczniów miesięcznych praktyk w zakładach pracy. Praktyki te odbywają się w klasie 3 i 4 w trakcie trwania semestru.

 

 

 

Kierunek predysponuje uczniów po skończeniu edukacji do podjęcia pracy, m. in.: na budowie przy wykonywaniu i kontrolowaniu robót, w biurach projektowych, laboratoriach budowlanych,          w administracji w wydziałach budowlanych i okołobudowlanych. Kierunek przygotowuje również do podjęcia wszelakich studiów technicznych, głównie związanych z budownictwem, ale nie tylko z uwagi na fakt, że wiele przedmiotów realizowanych w trakcie nauki rozwija umiejętności kreatywnego myślenia i praktycznego wykorzystania wiedzy. Ponadto zdobyte w Szkole umiejętności praktyczne pozwalają uczniom na zakładanie własnych firm w branży budowlanej, głównie w zakresie wznoszenia budynków i ich wykańczania.

Budowlaniec to zawód, który miał, ma i będzie mieć przyszłość z uwagi na ciągłą potrzebę rozwijania się gospodarek i krajów. Pewne zawody zanikają, pewne stają się wiodące, ale budowlaniec jest tym, bez którego pozostałe nie byłyby możliwe. Ponadto zdobycie umiejętności w zakresie murowania, tynkowania czy prac remontowych i wykończeniowych pomoże samemu przeprowadzić pewne lub wszystkie prace budowlane bez konieczności czekania na majstra co w obecnych czasach często stanowi dość duży kłopot.

Technik budownictwa to zawód dla każdego. To zawód dla osób kreatywnych, dla osób które nie chcą tylko „wkuwać” wiedzy, ale praktycznie ja wykorzystywać. Technik Budownictwa to zawód dla Ciebie!