W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych im. M.Karłowskiej w Żninie prowadzone będą różne działania w ramach projektu pt. „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” realizowanym w partnerstwie przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjenta) oraz Powiat Żniński (Partnera) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Więcej o projekcie tutaj –>>  projekt_ZSP