Od 1 – 12 maja 2017 roku trwa rekrutacja do 2 edycji projektu pn. „Dobry staż i pracę masz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest Powiat Żniński.

Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III uczących się w zawodach technik:  informatyk, mechanik, żywienia i usług gastronomicznych oraz budownictwa. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Łącznie w ramach dwuletniego projektu wsparciem objętych zostanie 108 uczniów z dwóch szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczestniczyć będą w wysokiej jakości stażach zawodowych. Staże realizowane będą na podstawie programu stażu opracowanego przez nauczyciela zawodu i dyrektora we współpracy z pracodawcą. Uczniowie otrzymają stypendium stażowe w kwocie 1500 złotych, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie oraz badania lekarskie, natomiast pracodawcom zrefundowane zostaną koszty zakupu kompletów odzieży ochronnej dla stażystów oraz część wynagrodzenia opiekunów stażu.

Więcej informacji w Biurze Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, tel. 52 303 11 00 w.55 i 21, e-mail: [email protected] oraz w sekretariatach szkół objętych wsparciem.