Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w VI edycji konkursu literackiego Klucz do świata magii.

Bajki, legendy, historie nie z tej ziemi… Któż ich nie lubi? W tym roku, po raz kolejny, masz okazję zaprosić czytelników do krainy pełnej niezwykłych stworzeń. Uruchom wyobraźnię i zabierz miłośników literatury do innego wymiaru.

Podczas Nowiu na świat z mroku wychodzą demony. Ludzkość ma niewiele czasu, aby przygotować się do odparcia ich ataku. Twój bohater stanie przed ogromnym wyzwaniem, bowiem w jego rekach znajdują się losy Świata. Co zrobi? Jak powstrzyma demony? Czy skorzysta z magii? Może tym razem nie będzie osamotniony w walce?

Zasady uczestnictwa:

 • Forma prac konkursowych: opowiadanie.
 • Hasła przewodnie konkursu: ocalenie ludzkości, walka, wędrówka.
 • Niedopuszczalne jest składanie prac publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
 • Prace powinny być starannie napisane na komputerze, złożone w 2 egzemplarzach oraz przesłane w wersji elektronicznej na adres [email protected]
 • Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno opowiadanie podpisane pseudonimem (godłem).
 • Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem, z kartą uczestnika, wypełnioną wg. załączonego wzoru.
 • Prace konkursowe należy nadesłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Marii Karłowskiej, ul. Browarowa 14, 88 – 400 Żnin lub składać tam osobiście (w sekretariacie szkoły) w terminie do 5 grudnia 2014r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Prace będą oceniane, przez jury powołane przez organizatora.
 • Laureatom konkursu przyznane będą nagrody i wyróżnienia. O rodzaju, ilości nagród i wyróżnień zdecyduje organizator konkursu. Od jego postanowienia nie będzie odwołania.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi około 15 grudnia 2014r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach konkursu miejscu wręczenia nagród elektronicznie lub za pośrednictwem szkoły macierzystej.
 • Organizator nie zwraca nadesłanych utworów i zastrzega sobie prawo do publikowania, bez zgody autorów, nagrodzonych utworów, w całości lub ich fragmentów.
 • Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatora (współorganizatora), wg załączonego wzoru (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika konkursu (w przypadku osób pełnoletnich) lub jednego z rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich). Dane osobowe uczestników, pozyskane dla celów konkursu, nie będą udostępniane osobom trzecim. Ich udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.

 opiekun konkursu Agnieszka Mielcarzewicz.

 

Karta uczestnika konkursu:

Karta uczestnika konkursu – pseudonim …………………………………..
Imię ……………………. Nazwisko …………………….
Adres: ul. ……………………………… nr …..; miejscowość ……………………………………
kod pocztowy:. ……………. poczta …………………
Uczeń /-ca szkoły: …………………………………………… w ……………………………………..
klasa : …………….. nauczyciel prowadzący…………………………………………………………..
Nr telefonu: ……………………. e-mail: ………………………………………..

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatorów
(współorganizatorów), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2006r, nr 90 poz. 631) – art. 41, 51, 64. 65.

Data …………………………. podpis uczestnika lub rodzica ………………………..