Załącznik do Nr 1 do zarządzenia nr 15/2018
z dnia 3.07.2018 roku Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie

 

 

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie

 

§ 1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring wizyjny nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.
 3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły.
 4. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie.

§ 2

Celem instalacji monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz osób przebywających na terenie placówki,
 • ochrona mienia szkoły,
 • ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże) w placówce i jej otoczeniu,
 • ograniczenie dostępu do budynków i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie na szkodę,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestrator. Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Rejestrator oraz monitor znajduje się w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu bądź kradzieży.
 3. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajduje się rejestrator oraz monitor.
 4. Nagrań z monitoringu wizyjnego nie odtwarza się w obecności uczniów.
 5. Zapis z monitoringu wizyjnego może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły lub wychowawcę klasy na podstawie wniosku wcześniej złożonego do dyrektora szkoły.
 6. Monitoring wizyjny podlega nadzorowi dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Marii Karłowskiej w Żninie.
 7. Obsługę bieżącą, codzienną w zakresie monitoringu wizyjnego sprawuje woźny szkoły, który na podstawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie ma dostęp do:
 8. bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów,
 9. urządzenia rejestrującego,
 10. zapisów z kamer.
 11. Obsługę tę może również sprawować osoba skierowana na staż z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie na stanowisko pracownik obsługi monitoringu na podstawie udzielonego przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie upoważnienia.
 12. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej upoważnieni są:
 13. dyrektor szkoły
 14. kadra kierownicza
 15. nauczyciele w zakresie związanym rozpoznawanym przypadkiem.

§ 4

 1. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery przy wejściach na teren szkoły.
 2. Na tablicy ogłoszeń, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz na stronie internetowej szkoły zamieszcza się następującą klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia: „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie prowadzi monitoring wizyjny budynku szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, ochrony mienia szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”
 3. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 4. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie lub w przypadku jego nieobecności przez zastępców dyrektora.
 5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 6. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 7. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 8. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2018 roku.


Załącznik nr 1 do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie

Wykaz miejsc w których znajdują się kamery monitoringu:

 1. Dwie kamery przed wejściem do budynku skierowane na plac główny i wejście główne.
 2. Siedem kamer na korytarzach budynku.
 3. Jedna kamera na szkolny parking
 4. Jedna kamera na bramę wjazdową na teren szkoły.
 5. Dwie kamery na szkolnej siłowni.
 6. Jedna kamer na łącznik na salę gimnastyczną.
 7. Jedna kamera na boisko trawiaste.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
funkcjonowania obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie

 

Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie

Lp. Dane wnioskodawcy Numer sprawy Data złożenia wniosku Przedmiot wniosku Osoba załatwiająca wniosek Sposób załatwienia wniosku Potwierdzenie odbioru nośnika Podpis osoby składającej wniosek Podpis osoby

udostępniającej

nagranie