Rok szkolny 2016/2017

 1. Do klasy pierwszej Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli gimnazjum.
 2. Naboru do klasy pierwszej dokonuje się na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum.
 3. Uczniowie chcący uczyć się w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej muszą legitymować się zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
 4. Rekrutacja odbywać się będzie według następujących kryteriów punktowych:

 

A) Egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 pkt, w tym:

 • Wynik przedstawiony w procentach z:
 1. języka polskiego,
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych

– mnoży się przez 0,2;

 • Wynik przedstawiony w procentach z:
 1. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,
 2. języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.

B) Oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie. Brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

Przedmioty Oceny
celujący b. dobry dobry dostateczny dopuszczający
Język polski 20 16 12 8 2
Matematyka 20 16 12 8 2
Biologia 20 16 12 8 2
Zajęcia techniczne 20 16 12 8 2

C) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.

D) Za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja wg Zarządzenia Nr 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017 r.

E) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. Dz. U. poz. 1942.
Zarządzenie Nr 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017 r.