Rok szkolny 2019/2020

  1. Do klasy pierwszej Technikum Architektury Krajobrazu przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli gimnazjum.
  2. Naboru do klasy pierwszej dokonuje się na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum.
  3. Rekrutacja odbywać się będzie według następujących kryteriów punktowych:

A) Egzamin gimnazjalny, maksymalnie 100 pkt, w tym:

  • wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2;

B) Oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie. Brane są pod uwagę oceny z przedmiotów:

 

Przedmiot

Oceny
Celujący b.dobry dobry dostateczny dopuszczający
Język polski 18 17 14 8 2
Matematyka 18 17 14 8 2
Biologia 18 17 14 8 2
Geografia 18 17 14 8 2

C) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

D) Za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18pkt. Liczba przyznanych punktów zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

E) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.