Rok szkolny 2019/2020

  1. Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową.
  2. Naboru do klasy pierwszej dokonuje się na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Rekrutacja odbywać się będzie według następujących kryteriów punktowych:

A) Egzamin ósmoklasisty, maksymalnie 100 pkt, w tym:

  • wynik przedstawiony w procentach z:
  1. a) języka polskiego,
  2. b) matematyki,

– mnoży się przez 0,35;

  • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

B) Oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie, maksymalnie 72 pkt. Brane są pod uwagę oceny z przedmiotów:

 

Przedmiot

Oceny
Celujący b.dobry dobry dostateczny dopuszczający
Język polski 18 17 14 8 2
Matematyka 18 17 14 8 2
Język obcy * 18 17 14 8 2
Geografia/Biologia** 18 17 14 8 2

*jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną

**wybiera się zajęcia z wyższą oceną

C) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7pkt.

D) Za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18pkt. Liczba przyznanych punktów zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepownia uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

E) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

  1. Uczniowie chcący uczyć się w branżowej szkole I stopnia muszą legitymować się zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
  2. Uczniowie chcący uczyć się w Branżo-wej Szkole I stopnia jako młodociani pracownicy zobowiązani są dostarczyć od pracodawcy dokumenty potwierdzające ich zatrudnienie.
Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski