Rok szkolny 2022/2023

  1. Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową.
  2. Naboru do klasy pierwszej dokonuje się na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Rekrutacja odbywać się będzie według następujących kryteriów punktowych:

A) Egzamin ósmoklasisty, maksymalnie 100 pkt, w tym:

  • wynik przedstawiony w procentach z:
  1. a) języka polskiego,
  2. b) matematyki,

– mnoży się przez 0,35;

  • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

B) Oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie, maksymalnie 72 pkt. Brane są pod uwagę oceny z przedmiotów:

 

Przedmiot

Oceny
Celujący b.dobry dobry dostateczny dopuszczający
Język polski 18 17 14 8 2
Matematyka 18 17 14 8 2
Język obcy * 18 17 14 8 2
Geografia/Biologia** 18 17 14 8 2

*jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną

**wybiera się zajęcia z wyższą oceną

C) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7pkt.

D) Za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18pkt. Liczba przyznanych punktów zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepownia uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

E) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

  1. Uczniowie chcący uczyć się w branżowej szkole I stopnia muszą legitymować się zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
  2. Uczniowie chcący uczyć się w Branżo-wej Szkole I stopnia jako młodociani pracownicy zobowiązani są dostarczyć od pracodawcy dokumenty potwierdzające ich zatrudnienie.